Verraad of doorslaan

Om te beginnen wil ik een opmerking maken, over de website van Johannes ter Horst, waarin door de heer Slings mijn relaas, over de dood van Johannes ter Horst, welk relaas tevens door hem op zijn website is opgenomen, geen feitenrelaas wordt genoemd, maar gezien wordt als een reconstructie, die vol zit met "fantasie elementen". Ik heb wat moeite met het woord "fantasie" in deze.

Ook bij mij zijn de arrestatie van Johannes ter Horst, de mishandelingen die hij heeft ondergaan en zijn executie de enige vaststaande feiten. 
Deze feiten zijn het hoofdframe waarop mijn relaas berust. Een beetje weinig om daar iets mee te kunnen.
Als subframe heb ik gebruik gemaakt van de volgende informatie

1. De verhoortechnieken gepleegd door de SD, die alom bekend zijn en heden te dage bij de recherche, natuurlijk op de mishandelingen na, nog steeds gebruikt worden. (B.v. Vertel het maar. Wij weten alles al) enz.

2.Verder maak ik gebruik van de informatie, die ik van Harry Saathof heb gekregen, over de 2 X 24 uur zwijgplicht die was afgesproken en als dit niet zou lukken, valse inormatie geven, of informatie geven die niet snel dan wel moeilijk na te gaan is. Johannes zal zich hier zeker aan gehouden hebben. Gezien de ontruiming van Lidwina hielden de anderen zich ook aan deze regel.

3. Verder heb ik informatie verzameld over het karakter van Johannes ter Horst.
Ik ben met deze laatste wetenschap a.h.w. in de huid van Johannes gekropen. Als u aandachtig deze website en mijn boek "Blonde Piet" leest kunt u zich zelf ook een beeld van Johannes maken. Ik heb ook dit zelfde onderzoek gedaan naar hoe mijn vader was in die periode. Soms werd ik wel eens boos op bepaalde mensen, die niet een ideaalbeeld van hem aan mij voorlegden. Later begreep ik ook dat hij ook maar een gewoon mens was met al zijn angsten en gebreken.
Met behulp  van deze informatie en de verplichting mij binnen dit framewerk te houden, heb ik inderdaad op mijn eigen wijze invulling gegeven aan het feitenrelaas.
Met fantasie laat je mijns inziens je geest gaan en je hoeft je niet aan feiten of werkelijkheid te houden.
Om u alvast aan het denken te zetten, bekijkt u deze twee you tubefilmpjes in volgordee 1 en 2.
 
1.     https://www.youtube.com/watch?v=vN0z7ye7wBA
 
2.     https://youtu.be/vRC-4H7KUCo
 
Het gaat over Johannes Tilder, een voormalig officier van de Koninklijke Landmacht, afkomstig uit Enkhuizen. Hij had het bevel over ongeveer 18 Nederlandse vrijwilligers, die vanaf ongeveer november 1991 samenwerken met de Kroatische nationale Garde. Hij leert een Kroatische vrouw kennen en treedt met haar in het huwelijk. Johannes spreekt vloeiend kroatisch. Tijdens een actie in het jaar 1992, raakt hij gewond. Na zijn herstel gaat hij weer bij het Kroatische leger. (Alle andere Nederlanders zijn dan inmiddels weer vertrokken). In september 1993, nam hij deel aan de operatie “medak” tegen de Serven, in het z.g. Krajina, opt de grens tussen Bosnie en Kroatie. Hij promoveert in het Kroatische leger tot kapitein en doet dienst in de Franse UNIPROFOR sector. Enige maanden later wordt Johannes om nog onduidelijke redenen, door onbekenden binnen het Servische bezettingsgebied, aangehouden en overgebracht naar de gevangenis in Knin, alwaar hij maanden, zonder proces, werd vastgehouden, herhaaldelijk geslagen, gemarteld, misbruikt en ondervraagd over zijn aandeel in de operatie Medak, alsmede over zijn kennis over de kroatische troepen. Zijn gegeven informatie vond men nogal vaag en daarom werd hij overhandigd aan de politieke pressiegroep SEC, die ook voor het 2e filmpje op You tube zorg draagden. Tijdens de verhoren onderging hij de meeste onmenselijke martelingen.
Uiteindelijk zou hij, volgens Servische bronnen, door de lokale Serven, in zijn cel doodgeslagen zijn. Zijn lichaam werd gedumpt, in een bocht op een heuvelweg. In zijn lichaam werden vier schotwonden aangetroffen. Zijn gezicht was zo in elkaar geslagen, dat een andere identificatie plaats moest vinden. Hij kreeg in Zagreb een militaire begrafenis.
Uit een, later in Nederland ingesteld onderzoek, is gebleken dat Johannes zich niet schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden….
(Bron: Croatian Forces International Volenteers Association)
 
Verraden: Klikken, oververtellen, verklappen, verklikken, verlinken, aangeven, overleveren, verloochenen, blootleggen, openbaren, aandragen , bedotten, doorslaan, ophangen, overbrieven, verknijzen, verknoeien, verkotsen, verloenen, verlullen, vermamsen, versliegeren, uitzeggen, uitbrengen, ontrouw plegen.
 
Er zijn voor dit woord veel synoniemen, die allemaal een paar zaken gemeen hebben.
 
1e. Je draagt kennis van iets, waar je in vertrouwen kennis van genomen hebt. Dit kan mondeling zijn, maar ook visueel iets in vertrouwen gelezen hebben, gezien hebben of ergens bij aanwezig geweest zijn.
2e. De ander gaat ervan uit dat je dit gegeven vertrouwen niet schaadt. Hij/zij heeft vertrouwen in jou.
3e. Je vertelt hetgeen je te weten gekomen bent verder.
 
“Klikken”  Meestal een kinderlijke vorm van verraad. Zonder bewuste bedoeling om iemand daarmee te kwetsen en/of te benadelen.
 Bijvoorbeeld:  “Mamma, Jetje heeft een koek gepikt!”
Je wilt niet dat Jetje straf krijgt en je wordt er zelf ook niet beter van. Toch een “kinderlijke” vorm van verraad.
 
“Oververtellen, verklappen, openbaren, overbrieven”, zijn mijns inziens woorden die horen bij roddel. Hier komt een belangrijke “ik” naar voren. Interessant of belangrijk doen, Meestal worden hiervan de gevolgen niet overzien.
 
(Alle namen in de voorbeelden zijn zelf bedacht)
Bijvoorbeeld:


A. “Wist je dat het slecht gaat in het huwelijk tussen Jan en Riet?”
B. “Oh, hoe kom je daar nu bij? Ze lijken nog zo gek op elkaar!
A. “Dat heeft Jan mezelf verteld. Ik mocht er met niemand over praten, dus hou je mond!

Toch een vorm van verraad, waar je zelf nog niet zoveel kwaad in ziet Totdat je er later achter komt dat naar aanleiding van jou gepraat, iedereen op de hoogte blijkt te zijn. Dan heb je spijt, want dat wilde je niet!
 
 “Verpraten”, Je mond voorbij praten, onbewust verraden. Je kent de gevolgen wel, maar staat er op dat moment niet bij stil en kunt het niet overzien.
 
Bijvoorbeeld aan de bar:


A. “Waar is Hans?”
B. “Die zit bij z´n psychiater”
A. “Wat? Waar zit ie?”
B “Oh eh, ik weet niet waar hij is, was een grapje”.

 Bij deze woorden krijgt B. een rood hoofd. Hij weet dat hij zojuist iets gezegd heeft, wat hij geheim had moeten houden van Hans.
Toch een vorm van verraad, alleen niet bewust gedaan, doch ken wel grote gevolgen hebben.
 
Een paar voorbeelden uit de oorlog:

Herman heeft het in huis koud, maar geen brandstof meer voor de kachel. Verkleumd kijkt hij uit het raam en ziet zijn buurman voorzichtig om zich heen kijkend, met een zak kolen, zijn schuur inlopen. Zijn buurman heeft deze illegaal gesprokkeld bij het overlaadstation. Herman wordt boos, eigenlijk door afgunst en belt de politie. Een uur later wordt de buurman uit huis gehaald en de zak kolen in beslaggenomen. De buurman wordt afgevoerd, wordt op transport naar Duitsland gezet en komt een jaar later pas weer thuis. Dit wilde Herman nou ook weer niet. Hij wilde eigenlijk zijn buurman alleen maar even op zijn nummer zetten.
 
De meteropnemer komt bij een woning om daar de tellerstand van de stroom op te nemen. Bij deze werkzaamheden heeft hij tevens tot taak gekregen om in de woningen waar hij komt, zijn ogen de kost te geven of zich daar opmerkelijke dingen afspelen, zoals het mogelijke verblijf van onderduikers.
Nadat de deur wordt geopend, heeft hij door de gang, via de woonkamer, direct zicht op de keuken en ziet daar een aantal mensen door een luik snel onder de vloer verdwijnen.
Teruggekomen op zijn werk, maakt hij, plichtsgetrouw als hij is, zijn waarnemingen kenbaar aan zijn chef, die de telefoon grijpt en de SD belt. De onderduikers, een joods gezin, verdwijnen naar een concentratiekamp en komen om….
Wilde deze meteropnemer dat deze mensen vergast werden? Het kan zijn van niet. Hij was blind door zijn plichtsbetrachting.
 
Bijbel: Lucas v.a. vers 21:
Jezus aan het laatste avondmaal tot zijn discipelen:
“Doch zie de hand van hem, die mij verraadt, is met mij aan de tafel. Want de Zoon des Mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee de mens, door wie hij verraden wordt!” En zij (de discipelen) begonnen onderling te twisten, wie van het wel kon zijn, die dat zou doen.
Vervolgens, toen Jezus met zijn discipelen in de tuin van Gethsemane was, kwam daar een menigte mensen, en de discipel, die Judas genoemd werd, liep voor hen uit en naderde Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: “Judas, verraadt Gij de zoon des mensen met een kus?”
 
“Doorslaan verloochenen verknoeien” Een vorm van verraad, dat voornamelijk onder druk, ontstaan in een benarde situatie, psychische druk, invloeden van lichamelijk geweld enzovoorts, wordt gepleegd.
 
Johannes Tilder, die door de Serven in de Joegoslavische burgeroorlog krijgsgevangen gemaakt, heeft een groot probleem. Hij is Nederlander en vecht voor de kroaten, tegen de Serven. Vragen worden gesteld of hij Serven heeft gedood, omdat hij een hekel aan hen heeft en zo niet, waarom hij dan voor de kroaten vecht. Allemaal vragen, die Tilder zichzelf eerder had moeten stellen. Maar dan is het voor hem ineens een voldongen feit. Hij besluit dan te pogen om zijn leven te redden, door Kroatie te verloochenen. Dit doet hij publiekelijk voor de camera en de hele Balkan, ziet hem op de televisie.
Toch is dit verloochenen verraad!
 
Bijbel: Lucas 22 vers 33 en 34.
De discipel Petrus, één van de trouwste volgelingen van Jezus:
Petrus: “Here, ik ben bereid met u, ook in de gevangenis en in de dood te gaan!”
Jezus:   “Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij drie maal verloochend zult hebben dat gij mij kent”.
 
Lucas 22 vanaf vers 55:
Jezus werd vastgenomen en voor de overpriester geleid.
“En als ze het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, zat Petrus temidden van hen. En een dienstmaagd zag hem bij het vuur zitten, keek hem aan en  zei: “Hij hoort ook bij hem!”
Petrus: “Vrouw, ik ken hem niet!”
Kort daarop zag een ander hem en zei: “Jij hoort daar ook bij!”
Petrus: “Mens dat ben ik niet!”
Een uurtje later zegt weer een ander: “Het is waar, hij was ook bij Hem, want hij is ook een Galileer”.
Petrus: “Mens, je weet niet wat je zegt en terstond als hij deze woorden uitsprak, kraaide de haan……”
Tijdens dit kraaien draaide Jezus zich om en keek Petrus aan. Petrus ging naar buiten en begon te huilen…..en de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem….
Een beter voorbeeld van verloochenen kun je bijna niet vinden, waaruit ook blijkt hoe zwak de mens in wezen is….
Toch is dit verloochenen ook verraad…
 
Johannes ter Horst werd gearresteerd. Er is veel kritiek op zijn mogelijk onverantwoord optreden en het negeren van de grote risico´s, die hij met zijn reis, op de motor, naar Almelo liep. Dan wordt hij ddoor de Sicherheitsdienst verhoord en zeer zwaar mishandeld. Zo zwaar zelfs, dat hij aan de Duitsers mededelingen doet, waarvan hij zich voordien had voorgenomen, om dit nooit te doen! Hij zoekt oplossingen, die het minste risicovol zijn.
Zoals Lancker, in Ommen, terwijl hij op het Hoge Hexel ondergedoken zit en Blokzijl, die volgens hem ook nog steeds ondergedoken zit en niet op zijn woonadres aan de Lipperkerkstraat te Enschede verwacht mag worden. Verder kan hij de gevolgen van zijn uitspraken zelf niet overzien, zoals dat Blokzijl wél thuis werd aangetroffen en de verloofde van Lancker wél aan de Ommerweg aanwezig was.
Dit is mijns inziens doorslaan. Hij wilde het niet, maar kon er door de druk en de geleden pijn niet meer omheen.
Dit doorslaan is toch een vorm van verraad.
 
Ria Hermans, een jonge vrouw, verloofd met de doorgewinterde kapitein Lancker, mocht wel vaan “meerijden” met Lancker en de verzetslieden, maar bij besprekingen was zij nooit aanwezig. Haar aanwezigheid werd met name door de KP jongens niet op prijs gesteld. Zij had natuurlijk een groot vertrouwen in haar “Ab” zoals zij Lancker noemde. Toen ze door de mensen van de Sicherheitsdiens werd gearresteerd en een paar keer met de dood werd bedreigd, noemt zij minimaal de woorden “Zenderen” en “Lidwina”, nabij een bos gelegen, maar welk gebouw zij zelf nimmer heeft gezien. Zij is daar tot op een afstand van ongeveer 100 meter bij vandaan geweest. De locatie van haar verloofde Lancker weet zij ook wel, maar die noemt zij niet. Noemde zij die woorden uit vrije wil? Mijns inziens niet. Ze kon de druk niet aan en de SD was tevreden met dit antwoord. Welke gevolgen dit zou hebben, kon zij, mijns inziens, niet overzien.
Ook dit is dooslaan. Het zou verlinken zijn geweest, wanneer zij uit vrije wil, zelf naar de SD was gegaan om daar het één en ander mede te delen
Toch blijft dit doorslaan ook een vorm van verraad….
 
In hoeverre de genoemde personen al of niet schuldig zijn, laat ik in het midden. Ik weet dat niet. Maar hoe meer ik daarover nadenk, des te moeilijker wordt het voor mij..
 
Wanneer er lezers zijn, die het ergens niet mee eens zijn of andere inzichten hebben, dan zou ik dat graag vernemen. Ik ben geen filosoof, maar mij is het recht, in een vrij land, gegeven, mijn mening te openbaren.
 
 
                                                                                     Gejo

                                                                naar boven
                     <<<<<<<                                                      >>>>>>>>>