De moord op Pieter Kaay deel 2


De begrafenis van Pieter Kaay.
Op de rouwkaart is de volgende tekst te lezen:
"Tot onze diepe droefheid overleed heden, door een noodlottig ongeval, onze innig geliefde Man en Vader, de heer Pieter KAAY, in leven Opper-luitenant der politie."

Dan wordt op woendag, 7 juli 1943, Pieter Kaay met alle eer begraven. Alle politiemensen die geen dienst hebben of geen verlof hebben danwel ziek zijn, worden geacht die dag te 13.40 uur, aan het politiebureau te verschijnen. In tuniek, rijbroek, laarsen of schoenen met beenkappen en witte handschoenen. Hij wordt begraven op de Ooster Begraafplaats in Enschede.

  

Op een, door zijn dienstkameraden, geplaatste grafsteen, stond gegrafeerd:
"Hij stond als een rots in de branding"

's nachts kerfden verzetslieden daar onder:
"Maar hij lag als een kloot in de goot!"


24 leden van het Enschedese politiekorps gearresteerd...
Zoals we eerder lazen had de Opperwachtmeester Van Gendt, getipt over de mogelijkheid dat Kaay was vermoord door een politieman en daarbij ook de naam van deze politieman had genoemd. Deze tip bleek na onderzoek niet juist te zijn, en werd bedoelde politieman weer vrijgelaten Toch zijn de Duitsers zo geergerd over deze moord, waar zij geen dader(s) bij kunnen krijgen, dat zij het nodig vinden om nogmaals aan te tonen dat zij het, ook bij de politiemensen, voor het zeggen hebben. Tevens handhaven ze de verdenkingen, dat de dader van de moord inderdaad iemand van binnen het politiekorps kan zijn geweest.
Zo worden de politiemensen, die tijdens de Duitse inval in militaire dienst hebben gezeten, doch omdat zij nu bij de politie te werk zijn gesteld, vrijstelling hebben gekregen om arbeid in Duitsland te verrichten, alsnog bevolen om in Duitsland te gaan werken.


Het zal als volgt gegaan zijn:
In de nacht van 5- op 6 juli 1943, krijgt het hele politiekorps het bevel zich die ochtend om 07.00 uur, te melden op het politiebureau. Wanneer de politiemensen zich op het bureau verzameld hebben, begint het "Sonderkommando" van de S.D. het politiebureau te omsingelen. Daarbij hun machinepistolen in de aanslag houdend.
Verschillende politiemensen voelen zich zo bedreigd, of zijn zo verontwaardigd, dat zij naar hun dienstpistolen grijpen en vervolgens klaarstaan om op deze Duitsers te schieten. Door hun zelfbeheersing te behouden, is dit gelukkig niet gebeurd. (Het leed zou achteraf niet te overzien zijn geweest.)
Dan moet de administrateur van het politiekorps komen opdraven met een lijst van politiemensen, die vroeger militair zijn geweest.
Hierna worden 24 leden van het Enschedese politiekorps gearresteerd, waaronder 2 officieren.
Deze 24 mannen worden vervolgens, met een vrachtauto, overgebracht naar het hoofdkwartier van de S.D. aan de Tromplaan te Enschede. De eventuele echtgenotes van deze mannen worden gewaarschuwd en kunnen aldaar afscheid nemen.
Tegen deze vrouwen wordt vervolgens gezegd:
"Jullie mannen komen onmiddelijk weer op vrije voeten wanneer de dader van de moord op Pieter Kaay gearresteerd is!"


Dit dus als vergeldingsactie van de Duitsers op deze moord. Op 6 juli 1943, worden zij vervolgens afgevoerd naar het kamp bij Mühlburg in Duitsland.
Het is te begrijpen dat, vanaf dat moment, niemand wil weten, wie de dader(s) van deze aanslag zijn. Door deze liquidatie zijn 24 onschuldige families getroffen, die de dader(s) hun daad niet in dank af zullen nemen. De dader(s) zal of zullen zich ook afgevraagd hebben: "Was dit het wel waard?"

Rest nog de vraagt, waar ik ook mee begon: Was Piet Alberts, bekend staande als "Blonde Piet" bij deze moord betrokken? Hij zat op dat moment al in de ploeg van Johannes ter Horst. Hij durfde en kon wapens te gebruiken, was niet bang. Kan hij het geweest zijn?

Wat gebeurde er met de 24 afgevoerde politiemensen?
De 24 mannen werden eerst afgevoerd naar het kamp in Amersfoort, waarna ze op 10 juli verder op transport werden gesteld naar het kamp, nabij Mühlberg aan de Elbe.   
Foto´s ontleend aan wikipedia


Een gedeelte hetgeen de politiemensen Hans Jacobs en Gerrit van den Berg hebben geschreven in het jaar 2003:
"Onderweg met de trein van Amersfoort naar Mühlberg, speelt één van de arrestanten, Bram Keijzer, bij het overschrijden van de Nederlands Duitse grens, het Wilhelmus op zijn meegenomen trompet. Met betraande ogen zongen al zijn collega's het Volkslied mee. Een zéér emotioneel gebeuren uiteraard.
In het kamp gekomen, voelden de politiemensen die gedurende de Duitse inval militair geweest waren, zich krijgsgevangenen. Zij die als militair onderofficier waren geweest, weigerden de opgedragen arbeid te verrichten, zich beroepend op de Conventie van Genève.
Enkele anderen, Fikken, Van Geelen, Van Haastrecht en Bram Keijzer, allen oud korporaals, werden eind augustus overgebracht naar het "Arbeitslager Eisleben" een satelietkamp van Mühlberg.

Op 6 november 1944, kreeg mevrouw Keijzer het bericht dat haar man, in het kamp aan een ziekte was overleden. Achteraf bleek hij in september al gestorven te zijn.
De andere 23 overleefden de oorlog en kwamen weer in Enschede en namen weer dienst in het Enschedese politiekorps."


Hoe is het met het joodse jongetje afgelopen?
Een gedeelte uit het bullitin, geschreven door Hans Jacobs en Gerrit van den Berg:
Het joodse jongetje, dat ongeveer 15 maanden bij de familie Weender ondergedoken zat, heet Harry Cohen. Verdere gegevens had mevrouw Weener na de oorlog niet meer van hem. Na lang en intensief speurwek slaagden Jacobs en Van den Berg er in november 1999 in, de dan ongeveer 58 jarige Harry op te sporen en hem in contact te brengen met de nog levende mevrouw Weener. Mijnheer Weener was inmiddels overleden. Het laat zich veronderstellen dat de hereniging een emotionele gebeurtenis was."

Hoe verging het de familie Kaay?
Direct na de oorlog werden ook binnen de politiekorpsen zuiveringsmaatregelen genomen tegen politiemensen die heulden met de Duitsers. Bijvoorbeeld werden in Enschede ongeveer 17 politiemensen, hangende hun onderzoek, geschorst.
Van een aantal politiemensen was in de oorlogstijd, ook bij de burgerbevolking, reeds bekend geworden dat dit mensen waren die openlijk met de Duitsers heulden en actief waren in het opsporen van o.a. joden en andere ondergedoken Nederlanders.
Het betreffen hier o.a.
Antonie Berends, Kaptein-korpschef van politie te Enschede.
Keimpke de Groot, Onderluitenant van politie te Enschede.

Jan van Limburg, Hoofdwachtmeester van politie te Enschede.
A.G. van Gent, Opperwachtmeester van politie te Enschede.

Wanneer hij nog in leven zou zijn, zal hier beslist bij hebben gestaan:
Pieter Kaay, Opperluitenant, van politie te Enschede.

Doordat Pieter Kaay niet meer in leven is besluit de Minister van Justitie het volgende:


De Minister van Justitie
Gelet op de ingewonnen ambtsberichten, waaruit blijkt, dat een onderzoek ingevolge het Zuiveringsbesluit 1945 werd ingesteld naar
Pieter Kaay
Geboren 13 maart 1904, te Almelo, laatstelijk Opperluitenant der Gemeentepolitie, ter standplaats Enschede;
Overwegende dat betrokkene inmiddels op 3 juni 1943 is overleden;

Gelet op de bepalingen van het Zuiveringsbesluit 1945;

Besluit:

In verband met het vorenstaande te bepalen, dat van het nemen van maatregelen, ingevolge het Zuiveringsbesluit 1945 ten aanzien van wijlen P. Kaay, voornoemd, zal worden afgezien.

's Gravenhage, 10 maart 1948.

                                           De Minister van Justitie.


 

Genoemde beslissing van het Ministerie, werd aan de weduwe Kaay, uitgereikt met aan het eind van het verzoek tot uitreiking nog de woorden:

"Tevens verzoek ik u beleefd, bedoelde weduwe te doen mededelen, dat zij zich, ter eventuele bekoming van weduwenpensioen, zonodig onverwijld met de Pensioenraad in verbinding dient te stellen......."

De veroordeelde politiemensen:
Antonie Berends, krijgt als eis de de doodstraf, (uitspraak levenslang.)
Jan van Limburg, krijgt als eis de doodstraf te horen.
Keimpke de Groot hoort 15 jaar met aftrek tegen zich eisen.
A.G. van Gent, hoort 4 jaar met aftrek tegen zich eisen.

 

 Naar boven

<<<<<<<<<<<                                                                                                                    >>>>>>>>>>>